เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ
(Terms of Service: ONECHAT.AI) 

ทาง OneChat.ai (ผู้ให้บริการ) ไม่เปิดให้บริการกับธุรกิจในลักษณะต่อไปนี้

  • ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา การโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น
  • ธุรกิจลามก อนาจาร หรือมีแนวโน้มไปในทางลามก
  • ธุรกิจการพนัน
  • ธุรกิจที่ให้บริการ Bittorent, Tracker, Online Streaming, Pirate Software, Crack, Hack, Warez, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเทอร์เน็ต ทอร์จัน หรือใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์นี้ไปในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น Mail Bombs, Hack Attacks, Spamming, Port Scanning หรือ Port Probing, Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
  • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใดๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมสร้างความวุ่นวาย และ ความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่น
  • ธุรกิจที่มีการใช้งานสคริปต์ หรือ โปรแกรมใดๆ ที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ทั้งความสามารถในการประมวล และหน่วยความจำเป็นจำนวนมากผิดปกติ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งหากผู้ให้บริการตรวจพบจะทำ การระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ไขจากผู้ใช้บริการ และหากยังฝ่าฝืนอยู่ ผู้ให้บริการจะปิดธุรกิจของผู้ใช้บริการทันทีและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ธุรกิจที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
  • ธุรกิจที่ขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
  • ธุรกิจซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ
  • ธุรกิจที่นำทรัพยากรระบบของผู้ให้บริการ ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น E-Mail, Database, Web Space โดยผู้ให้บริการอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจที่ใช้บริการเท่านั้น โดยการตีความในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ
  • ธุรกิจที่มีความผิด ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  • ธุรกิจอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการพิจารณาว่าไม่เหมาะสม

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกข้อตกลง หรือ ปิดบริการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้นผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำนั้นเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่

โดยที่ผู้ให้บริการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการระบบการติดต่อสื่อสารผ่านทาง chatbot หรือระบบตอบแชทคอมเม้นอัตโนมัติและบริกาเสริมอื่นๆ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านดังกล่าว และประสงค์จะให้บริการแก่ผู้รับบริการ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ คู่ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำข้อตกลงกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คำนิยาม

เว้นแต่จะมีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำหรือถ้อยคำในข้อตกลงนี้ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้

“ระบบจัดการ” หรือ “ระบบ” หมายความว่า คำสั่ง ชุดคำสั่งหรือสิ่งอื่นใด ที่นำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน หรือเพื่อให้ได้รับผลอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด โดยภายใต้ข้อตกลงนี้จะหมายถึงระบบการติดต่อสื่อสารผ่านทาง chatbot หรือระบบตอบแชทคอมเม้นอัตโนมัติที่ให้บริการแก่ผู้ใช้รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตงานที่ตกลงกัน อันเป็นระบบซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการทั้งสิ้น

“ข้อตกลง” หมายความว่า ข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงเอกสารแนบท้าย หรือบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมฉบับใดที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายรวมถึง ข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยโดยกำกับว่า “เป็นข้อมูลลับ” หรือสามารถเข้าใจว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นความลับ หรือข้อมูลส่วนตัวของคู่ข้อตกลง

“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า สิทธิทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ไม่ว่าได้จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน รวมถึงสิทธิในการยื่นจดทะเบียนในทรัพย์สินทางปัญญานั้น รวมถึงลิขสิทธิ์, สิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง, สิทธิ์ในข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลที่เป็นความลับ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ซอฟแวร์ธุรกิจ, เครื่องหมายการค้า, กรรมวิธี, ชื่อทางการค้า, เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร หรือการออกแบบใดๆ

“บริการ” หมายความว่า บริการใดๆ ที่ผู้ให้บริการจัดทำให้แก่ผู้รับบริการ หรือมีหน้าที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

ข้อ 2. ขอบเขตการให้บริการ

ผู้ให้บริการตกลงให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการระบบของผู้ให้บริการ ผ่านเว็บไซด์ www.onechat.ai

ทั้งสองฝ่ายทราบและเข้าใจดีว่า งานบริการไม่รวมถึงการให้บริการดังต่อไปนี้

ก) การแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงซอฟแวร์ธุรกิจ โดยผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ

ข) การละเลย หรือใช้ซอฟแวร์ธุรกิจ ไม่ถูกวิธี หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้ระบุไว้ในเอกสารประกอบ

ค) การแก้ไข บำรุงรักษาซอฟแวร์ธุรกิจ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้กำหนดในข้อตกลงนี้

ง) ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย

จ) ซอฟแวร์ธุรกิจ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก

ข้อ 3 ระยะเวลาการให้บริการ

ข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สมัคร หากผู้รับบริการต้องการต่อข้อตกลงออกไป ผู้รับบริการจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามข้อตกลงฉบับนี้ ทางระบบของ OneChat.ai เท่านั้น

ข้อ 4. ค่าบริการและเงื่อนไขการชำระราคา

คู่ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายตกลงเรื่องการชำระเงินค่าบริการตามข้อตกลงตามที่เลือกกดสมัครในระบบ OneChat.ai

ในกรณีที่ผู้รับข้อตกลงใช้ไม่ครบตามแพคเกจ หรือไม่เต็มจำนวนตามแพคเกจที่ได้ตกลงเลือกเอาไว้ ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการทันที ทั้งนี้ผู้ให้ข้อตกลงจะไม่คืนเงินในจำนวนส่วนต่างที่ผู้รับข้อตกลงได้สมัครไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้รับบริการไม่ชำระ

ข้อ 5. การรับรอง และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในระบบ

ตลอดระยะเวลาแห่งข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ให้บริการขอรับรองและยืนยันว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ธุรกิจหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีสิทธิแต่ผู้เดียวโดยสมบูรณ์ ปราศจากภาระผูกพันใดๆ และมีอำนาจในการอนุญาตให้ผู้ใช้สิทธิในระบบ รวมถึงคู่มือการใช้หรือสิ่งอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับระบบภายในขอบเขตตามข้อตกลงนี้ โดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 6. สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการข้อตกลงและทราบดีว่า

6.1 ภายใต้ระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ให้บริการตกลงให้ผู้รับบริการมีสิทธิในการใช้ระบบการติดต่อสื่อสารผ่านทาง chatbot หรือระบบตอบแชทคอมเม้นอัตโนมัติ ผ่านทางแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการเพื่อเป็นไปตามจุดประสงค์ของผู้รับบริการและผู้ให้บริการตกลงจะใช้ความรู้ความสามารถ ในการทำงานบริการให้แก่ผู้รับบริการตามข้อตกลงนี้เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามที่ตกลง

6.2 ในกรณีที่ผู้ให้บริการจะต้องมาทำงานบริการ ณ สถานที่ทำการของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้สถานที่ของผู้รับบริการที่มีอยู่ ณ วันทำข้อตกลงนี้ และที่จะมีขึ้นในอนาคต ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ด้วย

6.3 ผู้ให้บริการไม่มีสิทธินำงานบริการตามข้อตกลงนี้ออกให้บุคคลภายนอกให้บริการช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการก่อน

6.4 ผู้ให้บริการตกลงจะความพยายามอย่างที่สุดในการรักษาหรือประคับประคองระบบการทำงานของโปรแกรมหลักของผู้รับบริการในการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบการทำงานเชื่อมต่อกับระบบโฮสติ้งใดๆ แต่อย่างไรก็ดีผู้ให้บริการไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดความล้มเหลวของระบบ

6.5 ผู้ให้บริการจะไม่ใช้ เปิดเผย และหรือเอาไป ซึ่งข้อมูลการค้าอันเป็นความลับทางการค้าของผู้รับบริการ และหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าว โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 7. นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่ข้อตกลง

ผู้ให้บริการตกลงและทราบดีว่า การให้บริการตามข้อตกลงนี้ ผู้รับบริการและผู้ให้บริการไม่มีนิติสัมพันธ์กันในลักษณะจ้างแรงงานแต่อย่างใด และผู้ให้ข้อตกลงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากการที่ผู้รับข้อตกลงเป็นผู้ควบคุม ใช้งานในระบบด้วยผู้รับข้อตกลง

ข้อ 8. ทรัพย์สินทางปัญญา

ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะถือเป็นการดำเนินการให้สิทธิหรือโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ จากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการ ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของผู้ให้บริการแต่เพียงฝ่ายเดียว

ข้อ 9. การสิ้นสุดของข้อตกลง

หากคู่ข้อตกลงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะบอกเลิกข้อตกลง ให้ฝ่ายที่ประสงค์บอกเลิกแจ้งไปยังอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วันก่อนวันที่ให้มีผลสิ้นสุดข้อตกลง

ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ให้บริการในการเรียกร้องค่าบริการหรือค่าเช่าในงานที่ส่งมอบไปแล้วตามจริง

ข้อ 10. เหตุสุดวิสัย

10.1 “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใดยๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี ไม่มีใครจักอาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐานะเช่นนั้น

10.2 ถ้าคู่ข้อตกลงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงนี้ได้ เพราะเหตุสุดวิสัย คู่ข้อตกลงฝ่ายนั้นจะต้องบอกกล่าวให้คู่ข้อตกลงฝ่ายที่ได้รับแจ้งต้องพิจารณาว่าจะยอมรับเหตุดังกล่าวว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ แล้วแจ้งให้คู่ข้อตกลงฝ่ายแรกทราบในเวลาอันควร

11. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม เช่น เกิดความผิดพลาดกับอุปกรณ์ ผู้ใช้บริการเผลอลบข้อมูลของตนเองทิ้งหรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่เกิดจากผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการเอง

12. หากผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวนและตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ

13. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกให้บริการทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ หากผู้ใช้บริการใช้ บัตรเครดิต ปลอม หรือขโมยมาโดยไม่ได้รับ อนุญาตจาก เจ้าของบัตรในการซื้อบริการ

14. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง เพราะ ผู้ให้บริการให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่มี ข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านใดพบเห็น หรือทราบเบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูล เพื่อจะได้ดำเนินการแก่เว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป

15. ข้อมูลเนื้อหา และการออกแบบเว็บไซต์ ต่างๆ ที่ ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทำขึ้น ผู้ให้บริการ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ ผู้ใช้บริการคัดลอก ทำซ้ำหรือ นำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร

16. กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือ ปรับลดบริการลง กับผู้ให้บริการ ก่อนครบกำหนดข้อตกลง ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเองโดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น

ข้อ 17. ข้อตกลงอื่นๆ

17.1 การบอกกล่าว ทวงถาม หรือส่งเอกสารใดๆ อันพึงมีแก่คู่ข้อตกลงอีกฝ่ายหนึ่งตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในข้อตกลงนี้ ให้ถือว่าส่งโดยชอบและคู่ข้อตกลงอีกฝ่ายได้ทราบแล้วนับแต่วันที่คำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้นพึงไปถึงตามปกติ

17.2 กฎหมายและการระงับข้อพิพาท ความสมบูรณ์การแปลความหมายและการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ในกรณีที่มีข้อพิพาทที่เกิดจากข้อตกลงฉบับนี้ หากคู่ข้อตกลงไม่สามารถตกลงกันได้ด้วยดีแล้ว ให้นำคดีขึ้นสู่ศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย

18. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ผู้ใช้บริการ ทราบและเข้าใจข้อความโดยตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตน จึงได้คลิกเข้า Login ผ่าน Facebook สู่ www.onechat.ai